Polish       English

ALBUM   STARYCH  FOTOGRAFII   Z ARCHIWUM Antoniego Nowickiego

update 5.II.2005


I. 1914 - I Wojna Światowa. Rosyjscy jeńcy pilnowani przez żołnierzy niemieckich na siemiatyckim Rynku. Unikalna fotografia, jedyna z tego czasu historii miasta. 

1914 Siemiatycze - First World War, Central Square; Russian captives under surveillance of German soldiers; a unique picture - the only one existing from this period of the town history.

II. 1943. - Siemiatycze pod okupacją niemiecką. Posterunek Schutzpolizei Dienstabeilung der Stadt Siemiatycze, który mieścił się w budynku przy ul. Pałacowej (fot. A.Nowicki)

1943 - German occupation period - station of Schutzpolizei Dienstabeilung der Stadt Siemiatycze, Palacowa Street. (photo Antoni Nowicki) 

III. 1907. Rynek w Siemiatyczach latem 1907 roku . Z lewej strony fragment Ratusza po pożarze w marcu 1907 roku, z prawej widać wschodnią pierzeję Rynku.

Summer 1907 - Siemiatycze - Central Square; on the left side a fragment of the Town Hall after a fire in March 1907, on the right-eastern part of the square.

IV. Zdjęcie z roku 1934, przedstawia dzień targowy na Rynku w Siemiatyczach - po prawej stronie widoczna północna strona Ratusza, oraz wśród drzew pomnik Tadeusza Kościuszki. Zdjęcie to ukazało się w serii widokówek z Siemiatycz wydanych nakładem ksiegarni L.Rycerza w Siemiatyczach. Fot. Jankiel Tykocki (Z Arch.A.N.)

1934 Siemiatycze - Central Square, country market day; on the right side the northern part the Town Hall, surrounded by trees, the Tadeusz Kosciuszko monument. Photo from the series of picture postcards of Siemiatycze edited by L.Rycerz Bookstore. (photo by Jankiel Tykocki - from the Antoni Nowicki Archive).

V. Jedna z najstarszych ocalałych do dzisiaj fotografii z Siemiatycz - wylot ul. Pałacowej na Rynek - rok 1910. Z prawej strony widoczny budynek, to pierwszy w Siemiatyczach zakład fotograficzny - CHAIT (Z Arch.A.N.- fot. Chait)

1910 Siemiatycze - one of the oldest pictures which still exist - exit of Palacowa Street towards the Central Square; on the right side a building with the photo studio of Mr Chait, the first in the town. (Photo by Chait - from the Antoni Nowicki Archives)

VI.  II Wojna Światowa - Siemiatycze pod okupacją niemiecką, sierpień 1942. Siemiatyccy Żydzi pod nadzorem Niemców pracuja przy rozbiórce i uprzątaniu gruzów pozostałych po Ratuszu (fot.A.Nowicki).

August 1942 Siemiatycze, Second World War - The German occupation period - Jews surveilled by German soldiers take down elements of the City Hall remaining after  bombardment (photo by Antoni Nowicki).

VII.  Unikalne zdjęcie z 1928 roku, przedstawia typowy dla dawnych Siemiatycz dom przy ul. Czartajewskiej (dzisiaj ul. B. Głowackiego) - a Arch.A.N.

1928 Siemiatycze - the unique picture of a typical town's old house Czartajewska Street (today: Głowackiego Street) - photo from the Antoni Nowicki Archive - author unknown.

VIII. Jeszcze jedna fotografia z 1905 roku, sprzed słynnego pożaru w roku 1907. Widok na Ratusz - tym razem od strony ulicy Drohiczyńskiej. Widać, że boczne skrzydła Ratusza już są przebudowane, jednak pierzeja południowa ma zachowany pierwotny układ okien (Arch.A.N.)

Siemiatycze - anthoner picture from 1905; a view of the Town Hall - this time from Drohiczynska Street. Side wings of teh Town Hall are already rebuilt, but southern part of the building has retained its old windows scheme.

IX. Najstarsza znana fotografia z Siemiatycz, z przełomu XIX i XX wieku - wykonana na pewno przed rokiem 1905. Były klasztor O.O. Misjonarzy (bud. w latach 1720-37, arch. Karol Bay, wykonawca Vincent Rachetti). Przed klasztorem stoi ówczesny proboszcz ks. Kazimierz Paukszta. Zdjecie wykonał Juraszajtis z Bielska Podl. (Arch.A.N.)  (photo: Klasztor - wygląd dzisiejszy)

The oldest photography of Siemiatycze from XIX/XX centuries; made for sure before 1905 Aformer Monastery of OO. Misssionaries (built in 1720-37, arch. Karol Bay; builder Vincent Rachetti. Outside a building there is a priest - Kazimierz Paukszta. A photo was taken by Juraszjtis from Bielsk Podlaski. (photo from Antoni Nowicki Archives)

X. 1934. Fragment wschodniej i południowej strony Rynku w Siemiatyczach (wówczas pl. Piłsudskiego).

Siemiatycze - fragment of eastern and southern side of the Central Square (in the past - Pilsudski's Square)

XI. 1 maja 1935. Demonstracja 1-majowa na siemiatyckim Rynku, pod pomnikiem T. Kościuszki. Zdjęcie wykonane z okien Ratusza.

1st May 1935; The 1st May demonstration on the Central Square, near the T.Kosciuszko's monument. The picture was made from the Town Hall.

XII. 1934.   Przed Urzędem Pocztowym w Siemiatyczach rok 1934.

1934 Siemiatycze - The Post Office area.

XIII. 1915. "Seuchen Lazaret" - szpital niemiecki w Siemiatyczach podczas I wojny Swiatowej, fot. Chait. 

1915 Siemiatycze - "Seuchen Lazaret", a German hospital during the First World War, photo taken by Chait. .

XIV. 1928.  Załoga Fabryki "Belkies i s-ka" w Siemiatyczach (autor nieznany)

1928 Siemiatycze - The staff of the factory "Belkies i s-ka" in Siemiatycze (author unknown).  

XV. 1915. I Wojna Światowa. Sierpień 1915. Urządzenie wojskowe do filtracji wody pitnej na siemiatyckim Rynku koło studni. W tle widać wlot do ulicy Wesołej. Zdjęcie to udostępnił nam ze swoich zbiorów David P. Cohen z USA.

August 1915. The First World War. A military device, wich was used to filter drinkin water, stands near the well in the Town Hall. In the background - exit to Wesola Street. (Photo from the Davuid P. Cohen's Archive USA).

XVI. 1930. Gmina Siemiatycze.   Lipiec 1930 roku. Zdjęcie budynku Gminy Siemiatycze po oddaniu go do uzytku w lipcu 1930 roku. Przed wejściem stoją: sekretarz Grzegorz Ojkało, wojt Stanisław Karwowski, oraz komitet budowy: Henryk Jaszczołt, Józef Zalewski, Tadeusz Kobyliński.

1930, July, Siemiatycze Commune; A photo of the Siemiatycze Commune's Seat taken after the building was left to use July 1930. In front of the main entrance there are: a secretary Grzegorz Ojkalo, a chief officer of a group of villages St. Karwowski, adn Henryk Jaszczolt, Jozef Zalewski, Tadeusz Kobyklinski.

XVII.1927. Pomnik Kościuszki. Zbudowany ze składek emigracji siemiatyckiej w USA i mieszkańców miasta. Odsłonięto pomnik ten 3 maja 1921 roku. Zburzony przez Niemców w czasie II wojny światowej. 

Kosciuszko monument's. 1927. Built thanks to contributions paid by local people and the emigrants from Siemiatycze living in the USA. Yhe monument was unveiled May 3rd 1921. The Germans destroyed it during the Second World War.

XVIII.1936. Widok na ul. 3 Maja. Kościół i ulica 3 Maja w 1936 roku. Zdjęcie zrobione z muru cerkiewnego. Do dzisiaj niewiele się tu zmieniło...

1936. A view of the 3rd May's Street. The Church and 3rd May's street in 1936. A photo was taken from am orthodox church. Everything looks very much like today... 

XIX. 1921. Uroczystość odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki na siemiatyckim Rynku. Pomnik stał w pobliżu północno- wschodniego rogu Ratusza. Zniszczony został przez Niemców w czasie II wojny światowej (fot. Jankiel Tykocki).

1921. A ceremony of unveiling the monument of T. Kosciuszko in th Town Hall. The monument was standing near the north - eastern corner of the Town Hall. Destroyed by the Germans during thje Second World War. (photo: Jankiel Tykocki)

XX.1915  Widok na Rynek i Ratusz z wieży kościelnej. Zdjęcie wykonane podczas I wojny światowej - autor nieznany.

1915 - A view of the Central Square and the Town Hall from the church's tower. A photo was taken during the First World War. Author - unkown.

XXI.1925. Synagoga w Siemiatyczach, widok od strony wschodniej. Dzisiaj mieści się tu kino i zaczątki muzeum miejskiego (fot. Jankiel Tykocki).

1925 - A view of the synagogue from the east. Nowadays there are a cinema and the Town Museum here.

XXII.1910. Kramy żydowskie na siemiatyckim Rynku. Po prawej stronie fragment Ratusza. Autor zdjecia nieznany.

Jewish vendors on the square in vinicity of the City Hall all in Siemiatycze - 1910.

XXIII. 1943. Teren getta żydowskiego przy ul. Kościuszki, po wywiezieniu Żydów przez Niemców do obozu zagłady w Treblince (fot. A.Nowicki)

1943. Siemiatycze, Kosciuszki street. Jewish ghetto after sending Jews to Treblinka extermination camp (photo A.Nowicki)

XXIV. 1908 - Jedna z najstarszych zachowanych fotografii z Siemiatycz. Ulica Pałacowa. W głębi widać pozostałości bramy do ruin pałacu Anny Ks. Jabłonowskiej. Widoczne na zdjęciu budynki zachowały się do dzisiaj. Historyczna nazwa ulicy została przywrócona przez samorząd I kadencji w roku 1991.

1908. one of the oldest existing photographs of Siemiatycze Palacowa Street. Old fragments of a gate to the ruins of the Princess A. Jablonowska's Palace. Building in the picture have cretained until nowadays. The historical name of the street was brought back to a common use in 1991 during the municipality's 1st tenture of office.

XXV.  1915- Widok na budynki byłego klasztoru OO Misjonarzy z południowego okna wieży kościoła. Zdjęcie wykonane podczas I wojny światowej. (autor nieznany).

1915 - A view of the building of the former O.O. Missionaries monastery from the southern window of the church's tower. Photo taken during the 1st World War. Authort - unknow.

XXVI. 1932 - Zarząd i personel magistratu miasta Siemiatycze. Siódmy od lewej burmistrz Mieczyslaw Lankau (autor nieznany).

1932. The management and stuff of the municipality of Siemiatycze. On the left, the seven-one the mayor Mieczylas Lankau. Author - unknown.

XXVII.  1934 - Procesja Bożego Ciała podąża przez plac Piłsudskiego (dzisiaj pl. Jana Pawła II), fot. Jankiel Tykocki.

1934. A procession of Christ's Body is marching through the Pilsudski's Square (today John Paul II Square). phot. Jankiel Tykocki.

XXVIII.  1929 -  Rok 1929 - budynek Sądu Pokoju przy ul. Pałacowej. Istnieje do dzisiaj.

1929. A building of the Court of Peace in teh Palacowa Street (exists fill now).

XXIX. 1926 - Parada Straży Pożarnej na siemiatyckim Rynku - w tle kamienice wschodniej strony Rynku. (fot. Jankiel Tykocki)

1926. Fire Unit's Parade in the central Square - on tje background there are some tenement - houses of the eastern side of the Central Square. Photo - J. Tykocki.

XXX. 1926 - Przed budynkiem Spółdzielni Mleczarskiej, która mieściłą się przy ul. Pałacowej (budynek ten dzisiaj nie istnieje); autor zdjęcia nieznany.

1926. In front of the Milk Committee builiding on the Palacowa Street. Author unknown.

XXXI. 1923 - Fabryka Fornierów Klejonych Braci Maliniak, która stała przy ul. 11 Listopada. Spalona podczas II wojny światowej (fot. Jankiel Tykocki)

1923. The Glued Veneers Factory belonging to Maliniak Brothers on the 11th November's Street. The facktory was burnt during the II World War. Photo: J. Tykocki.

XXXII. 1904 - Fragment Rynku w Siemiatyczach z widoczną południową stroną Ratusza.

1904 - Fragment of the Central Square; southem parte of the town hall (wich i wthout the clock tow). On the right side the chapel of A.Newski erected by Russians to commemorate suppersion of the January Insurrection of 1863 (author unknown)

XXXIII. 1905 - Jeszcze jeden fragment Rynku z Ratuszem. Autor zdjęcia nieznany.

1905 - Fragment of the Central Square

XXXIV. 1943 - Marzec 1943 roku, okupacja niemiecka. Niedzielna praca przymusowa przy uprzątaniu gruzów po spalonym Ratuszu. (fot. Antoni Nowicki)

1943 - March. The German occupation. Sunday obligatory works - cleaning the area of the rubble, which remained after the Town Hall fire. (photo: Antoni Nowicki).

XXXV.1932 - Nieistniejące dzisiaj ruiny murów ogrodzenia klasztoru OO Misjonarzy.

1932 - The ruins of the O.O. Missionarie's Monastery's walls.

XXXVI  1910 - Widok z wieży kościoła na północną częśc miasta - cerkiew prawosławna i stary cmentarz.

1910. A view from the church's tower of the northern part of the town - an othodox church and the old cementary.

XXXVII - 1943 -  Niemcy sprzedają pozostałości ze zlikwidowanego getta żydowkiego w Siemiatyczach.

1943 - The Germans are selling the remains of liquidated Jewish ghetto in Siemiatycze.

XXXVIII - 1933 - Brama prowadząca na teren cmentarza przy kościele pw. WN. NMP w Siemiatyczach.

1933 - A gate leading to the area of the cementary near the church under the invocation of Our Lady's Assumption in Siemiatycze.

XXXIX - 1945 - Budynek Liceum Ogólnokształącego w Siemiatyczach, zbudowany przezd II wojną.

1945 - Siemiatycze, High School Building (built before the II World War)

XL - 1930 - Drohiczyna. Widok na Bug i fragment Gory Zamkowej

 

XLI - 1939 - 15.września 1939 żołnierze niemieccy XX Dywizji ZmotoryzowanejXIX Korpusu Pnacernego gen. Guderiana na ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach.

 

autor tłumaczenia na angielski - Urszula Kizelbach


NEW! - Diapozytywy barwne z II połowy XX wieku -

fot. Antoni Nowicki, repr. cyfrowa Ryszard. Mioduszewski

XLII - 1968 - Dom stanowiący niegdyś częsc zabudowy pałacowej ks. Anny Jabłonowskiej, dzisiaj nie istniejący, tzw "dom ogrodnika".

XLIII - 1967 - Bractwo Świecowe na procesji Bożego Ciała

XLIV - 1964 - Wilcza Góra w Siemiatyczach, tajemnicze miejsce dawnych kultów

XLV - 1981 - pierwsza msza w miejscu publicznym w Siemiatyczach po latach komunizmu


|| O nas ||  Aktualności || Odgłosy || Ciekawostki ||  Kultura || Sport  || Archiwum || Historia || Album zdjęć współczesnych || Ogłoszenia || Links ||

Strona główna || Ankieta || Książka adresowa (Address Book)


Copyright 1998-2002 © Jerzy Nowicki.

Wszelkie prawa zastrzeżone. W sprawie możliwości wykorzystania fotografii do publikacji proszę o kontakt: e-mail: gloss@zetobi.com.pl